Begrafenis vereniging De Laaste Eer - www.spannum.frl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Begrafenis vereniging De Laaste Eer

Verenigingen
Begrafenisvereniging "De Laatse Eer"

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer “ Spannum-Edens werd opgericht 16 februari 1889 met als doel te zorgen voor een ordelijke en respect volle uitvaart. 
De vereniging telt +/- 210 betalende leden en +/- 45 leden jonger dan 18 jaar. 
Inwoners en oud-inwoners van Spannum en Edens kunnen lid worden van de vereniging indien zij wonen in het werkgebied van de vereniging , n.l Spannum, Edens en aangrenzende gemeenten. Bij overlijden van een lid kunnen de nabestaanden contact op nemen met de bode van de vereniging : * Faber uitvaartzorg te Wommels telefoon 0515-331726. Faber uitvaartzorg onderneemt dan namens de begrafenisvereniging de stappen die nodig zijn voor een respectvolle uitvaart. 
Men is evenwel niet verplicht gebruik te maken van Faber als bode. Het kiezen van een eigen bode is toegestaan. 
De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Op de site www.uitvaartfederatie.nl vindt u veel informatie over begraven en cremeren en alles wat daarmee samen hangt. 
Hier vindt u ook de statuten en huishoudelijk reglement van de verenigingen. 
Het bestuur doet zijn best om de ledenlijsten kompleet te hebben en vraagt u daarom de geboorte data van uw kinderen door te geven per E-mail aan : w.jorritsma2@kpnplanet.nl

Ook adreswijziging / opvragen van statuten / aanmelding lidmaatschap / beëindiging lidmaatschap enz. kan via dit E-mail adres worden doorgegeven.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen :
Voorzitter: Alie de Haan, Felsumerleane 20 8843 KB SPANNUM 0517 -342821 
Secretaris: Wybren Jorritsma, W. Dijkstrastrjitte 1 8843 KG SPANNUM 0517-342247 
Penningmeester: Durk Dijkstra, Swachlumerleane 3c 8843 KL SPANNUM 0517-341312 
Leden: Nammen Wynia en Rein Strikwerda

In verband met de bescherming van de persoonsgegevens (AVG) van haar leden heeft het bestuur van de Laatste Eer de volgende pricacyverklaring opgesteld.

PRIVACY VERKLARING
Uitvaartvereniging De laatste eer Spannum. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.
Uitvaartvereniging De laatste eer Spannum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 IP-adres
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en die afhankelijk zijn van de aanvraag
 Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via w.jorritsma2@kpnplanet.nl dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.
Uitvaartvereniging Spannum-Edens. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw offerte
 Opname in de ledenadministratie
 Order
 Factuur en betaling
 Verzending van de uitnodiging voor de ledenvergadering
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING.
Uitvaartvereniging Spannum-Edens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitvaartvereniging Spannum-Edens.) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN.
Uitvaartvereniging Spannum-Edens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN.
Uitvaartvereniging Spannum-Edens verstrekt uitsluitend aan derden Naam Adres en Woonplaats , en alleen als dit nodig is, met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging Spannum-Edens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand , naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar w.jorritsma2@kpnplanet.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitvaartvereniging Spannum-Edens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONGEGEVENS BEVEILIGEN.
Uitvaartvereniging Spannum-Edens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons E-mailadres w.jorritsma2@kpnplanet.nl

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu